Icon 76x76

Privacy verklaring

Oltome Adventures and Safaris (hierna Oltome) respecteert de privacy van elke persoon wiens persoonlijke gegevens door Oltome worden verwerkt, inclusief die van bezoekers en gebruikers van de website. Oltome acht zorgvuldigheid bij de verwerking van persoonsgegevens van groot belang.

Oltome verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). Oltome verwerkt alle gegevens die u verstrekt via telefoon, post, het boeken van reizen, berichten via post, WhatsApp, abonnementen, nieuwsbrieven of andere diensten die verband houden met.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Oltome verwerkt en gedeeld met derden indien dit in zoverre met uw toestemming is of voor zover dit noodzakelijk is:

  • Om een door u via de website of anderszins ingediende aanvraag of aanvraag te behandelen of om het abonnement op een nieuwsbrief of een boeking gemaakt en geregeld tussen u en Oltome te verwerken.

Indien u bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekt door middel van het contactformulier op de website, worden deze gegevens door Oltome gebruikt voor de doeleinden waarvoor u bijvoorbeeld uw verzoek tot contact heeft verstrekt. Als u een boeking maakt bij Oltome, worden de door u bij het maken van de boeking verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de boeking te verwerken en de reis (reisdiensten) voor u te kunnen organiseren.

In het kader van boekingen worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden die betrokken zijn bij de afhandeling van de betreffende boeking, zoals de luchtvaartmaatschappij of, in geval van een pakketreis, de touroperator waar Oltome de reis op haar beurt boekt. In het geval van een vlucht die wordt geboekt, worden uw naam en geboortedatum gedeeld met de luchtvaartmaatschappij.

In het kader van een pakketreis deelt Oltome uw naam, geboortedatum, nationaliteit, woonadres, eventuele dieetwensen, telefoonnummer en indien nodig en gespecificeerd uw medische gegevens.

Verder heeft u nu of in de toekomst de mogelijkheid om u via de website te abonneren op nieuwsbrieven. Het door u in dit kader opgegeven e-mailadres wordt door Oltome enkel verwerkt om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen toesturen. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrieven op de manier die wordt uitgelegd in de relevante berichten.

Onder gerechtvaardigde belangen wordt bijvoorbeeld verstaan het onderzoek naar (poging tot) onrechtmatig en/of crimineel gedrag gericht tegen Oltome of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Gerechtvaardigde belangen omvatten verder de verwerking door de Oltome-hostingprovider om de Oltome-website en e-mailfaciliteiten te kunnen uitvoeren en de verwerking (en opslag) van uw persoonlijke gegevens door de exploitant van cloudsoftware die door Oltome wordt gebruikt voor gegevensopslagdoeleinden (zoals Dropbox).

Oltome zal in geen geval betrokken zijn bij de verkoop van uw persoonsgegevens. Personen die onder de verantwoordelijkheid van Oltome vallen, evenals eventuele door Oltome ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Oltome slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EEA”).

Bepaalde door Oltome verzamelde persoonsgegevens kunnen echter buiten de EEA worden overgedragen of opgeslagen, bijvoorbeeld omdat daar een extern boekingskantoor is gevestigd. Als dit het geval is, oltome zorgt ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EEA veilig en rechtmatig verloopt. Oltome zal in dat verband de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Cookies

Google Analytics De website maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen via Google Analytics om zo een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door haar gebruikers. Analytische cookies helpen analyseren hoe de website wordt gebruikt door anoniem loggegevens en bezoekersgedrag op de website te verzamelen. Uw IP-adres is onvindbaar gemaakt, er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en er worden geen gegevens doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten

Inzage

U hebt het recht om Oltome te verzoeken om inzage, verwijdering en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals om beperking van de gegevensverwerking met betrekking tot u persoonlijk. Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op van u verkregen toestemming, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming aantast voordat deze werd ingetrokken.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat u in Nederland woont of, indien u in een ander land dan Nederland woont of gevestigd bent, bij de toezichthoudende autoriteit in het land van die plaats.

Bewaar duur

Persoonsgegevens worden door Oltome slechts bewaard voor de duur die nodig is, gezien de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Oltome neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen het verlies ervan of enige vorm van ongeoorloofde verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van de website door middel van een SSL-certificaat, rekening houdend met de stand van de techniek en de implementatiekosten, garanderen een passend beveiligingsniveau met het oog op de risico’s verbonden aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens. De maatregelen zijn onder meer bedoeld om onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Bij vragen over dit privacybeleid, vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Oltome Adventures and Safaris. Oltome helpt u graag bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Oltome Adventures and Safaris
Santus: 0618385326 or mail to santus@tanzania-oltome.nl